Giáo dục so sánh là gì?

Tính tới nay (2015), VN mới có một nơi duy nhất có chương trình Giáo dục học so sánh, tại trường ĐH KHXH&NV. Trong khi đó, đây là một ngành nghiên cứu và ngành học có thể coi là lâu đời ở các nước Châu Âu và Bắc Mỹ.

Hiểu một cách đơn giản, giáo dục so sánh nghĩa là công tác so sánh giáo dục! Nghiên cứu so sánh giáo dục bao gồm việc so sánh đối chiếu các nền giáo dục, các chính sách và hoạt động giáo dục trong phạm vi một địa phương/quốc gia hoặc giữa các nơi để rút ra những điều có thể cân nhắc áp dụng cho một bối cảnh giáo dục cụ thể nào đó. Ở chiều dọc của nghiên cứu GD giao thoa với nghiên lịch sử, GDSS cũng có thể là việc so sánh giữa các giai đoạn của một nền giáo dục.

Tham khảo thêm bằng TA: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_education

GDSS là một lĩnh vực liên ngành. Đó là vì để lý giải và đưa ra các đề xuất cho một vấn đề giáo dục nào đó, người ta không chỉ dựa vào phạm vi “giáo dục” nói riêng. Tiếp cận từ góc độ liên ngành sẽ giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề giáo dục thấu đáo hơn, từ đó đưa ra các kiến giải hợp lý. Ngoài ra, GDSS cũng đòi hỏi người nghiên cứu có khả năng phân tích tầng bậc, nghĩa là vừa mổ xẻ, vừa kết nối và khái quát vấn đề, đặc biệt trong phân tích chính sách giáo dục và các hệ quả của nó.

 

Vì những hiểu biết của một người giáo viên về chính sách và các hoạt động giáo dục của các nước trên thế giới là rất cần thiết cho việc dạy hiệu quả, GDSS cũng là một trong nhưng môn học bắt buộc của nhiều chương trình trong các trường Sư phạm. Tuy nhiên, môn học này hiện chưa xuất hiện ở các trường SP ở VN.

Có một số khác biệt giữa GDSS và GD quốc tế (GD QT). Xin tham khảo ở post khác.

Giới thiệu

Blog này lưu trữ thông tin và chia sẻ của những nhà giáo dục và người nghiên cứu về giáo dục so sánh và giáo dục quốc tế (Comparative and International Education). Đây là lĩnh vực tập trung vào các hoạt động và chính sách giáo dục, lấy giáo dục Việt nam là bối cảnh trung tâm trong góc nhìn đối sánh với thế giới.